Prawo aby być zapomnianym

Prawo aby być zapomnianym

Na podstawie § 4 Polityki Prywatności sklepu www.herbatazcejlonu.pl-  każdemu Klientowi przysługuje prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu GRUPA GOSPODARCZA LUX podlega;

  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, GRUPA GOSPODARCZA LUX może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega GRUPA GOSPODARCZA LUX. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług GRUPA GOSPODARCZA LUX, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

W celu skorzystania z powyższego prawa, niezbędny jest kontakt z Administratorem danych osobowych sklepu internetowego www.herbatazcejlonu.pl. 

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:

        a) za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@herbatazcejlonu.pl, 

        b) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.herbatazcejlonu, w zakładce KONTAKT,

        c) listownie na adres siedziby firmy: 41-503 Chorzów, ul. Słowików 80A.  


  • Łukasz Mosz
  • Autor: Łukasz Mosz
  • Utworzono: 02/07/2018
  • Zmieniono: 29/09/2018