Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.herbatazcejlonu.pl.
Sprzedającym jest firma Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz z siedzibą przy ul. Słowików 80a, w miejscu 41-503 Chorzów, zarejestrowana pod numerem NIP: 7491942719, Regon: 241940618, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +(48) 606405809 - koszt połączenia za minutę zgodnie ze stawkami operatora jak za połączenie komórkowe.
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@herbatazcejlonu.pl

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego herbatazcejlonu.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Firma – Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz adres: ul. Słowików 80a, 41-503 Chorzów.
6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.herbatazcejlonu.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem herbatazcejlonu.pl.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.herbatazcejlonu.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.herbatazcejlonu.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies  oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). W celu korzystania ze Sklepu Internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem  do Internetu.  
6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz niezakłócający jego funkcjonowania a także zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.herbatazcejlonu.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą firm wybranych przez Kupującego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Termin dostawy zamówienia do Klienta wynosi do 10 dni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Jest to orientacyjny czas dostawy.
4. Zamówienia realizowane są w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne formy dostawy Zamówienia oraz koszty dostawy Zamówienia dostępne są dla Klienta na podstronie „Dostawa” Sklepu Internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

§5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) dołączony do przesyłki przy dostawie towaru.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.
          ING BANK ŚLĄSKI S.A.
          Numer rachunku: 40 1050 1214 1000 0092 4233 2824
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24, który współpracuje z Usługodawcą.
4. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 NIP 7792369887, Regon 301345068. 

§6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy: Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz ul. Słowików 80a, 41-503 Chorzów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@herbatazcejlonu.pl.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy: Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz ul. Słowików 80a, 41-503 Chorzów.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed  upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§7 Procedura reklamacji

1. Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.. 22[1] Kodeksu Cywilnego, tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz ul. Słowików 80a, 41-503 Chorzów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@herbatazcejlonu.pl
3. Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz ul. Słowików 80a, 41-503 Chorzów. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Usługodawca zwróci również koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu do Usługodawcy. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.herbatazcejlonu.pl, jest Usługodawca.  
2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: lukasz.mosz@gmail.com stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać również na inny adres do korespondencji opublikowany na stronie internetowej naszego sklepu, w tym do korespondencji listownej, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego powyżej.
3. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewnia, że Państwa dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
4. Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Usługodawcę, jest realizacja zamówień dokonanych:
za pośrednictwem sklepu internetowego www.herbatazcejlonu.pl 
telefonicznie +48 606 405 809
e-mail – sklep@herbatazcejlonu.pl  
Wszystkie inne cele przetwarzania danych mają związek z celem głównym, a jest to m.in. zbieranie danych pozwalających najlepiej dopasować ofertę Usługodawcy do Państwa oczekiwań, wykorzystywanie Państwa danych w procesie płatności za zamówienie, czy zbieranie danych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez Państwa z oferty Usługodawcy.  
Usługodawca wszystkie dane przetwarza tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe mogą udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:
Naszemu magazynowi i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z realizacją zamówienia,
przewoźnikom i operatorom pocztowym, 
firmom kurierskim, za pośrednictwem których dostarczane jest Państwa zamówienie, 
platformom płatniczym,
różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zamówienia,
organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,
firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń.
Usługodawca zapewnia, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia realizacji zamówienia. 
W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda - do czasu wycofania tej zgody.
Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Usługodawcę przysługuje:
prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych);
prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych w momencie dokonania zakupu na naszej stronie internetowej lub w czasie składania zamówienia telefonicznego ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi realizację zamówienia przez Usługodawcę. 
9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn zm.) tj. art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR”); 

§9 Polityka Cookies

1. Sklep internetowy herbatazcejlonu.plwykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
4. Sklep internetowy www.herbatazcejlonu.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
1. stałe,
2. analityczne,
3. zewnętrzne.

§10 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
   
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zakupu produktów ze strony www.herbatazcejlonu.pl prowadzonej przez Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz (adres: ul. Słowików 80a, 41- 503 Chorzów) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz umieszczenie ich w bazie danych w powyższej firmie.
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną, w tym sms przez Grupa Gospodarcza LUX (ul. Słowików 80a, 41-503 Chorzów) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
  

Data opublikowania regulaminu: 25.05.2018 r.