Regulamin Klubu Tea Lovers

REGULAMIN KLUBU
„TEA LOVERS”


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem klubu i wszelkich związanych z tym akcji promocyjnych jest Herbata z Cejlonu - Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz, ul. Słowików 80 A, 41-503 Chorzów, NIP 7491942719, REGON 241940618, zwany dalej Organizatorem. 

2. Zapisy do klubu oraz akcje promocyjne prowadzone są w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez stronę www.herbatazcejlonu.pl 

3. Organizator może wycofać dostęp do Klubu Tea Lovers lub poszczególnych jego funkcji tj.: akcje promocyjne zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

4. Czas trwania akcji promocyjnych jest ściśle określony przez organizatora w niniejszym regulaminie. 


§2

WARUNKI WSTĄPIENIA DO KLUBU TEA LOVERS

1. Warunkiem przystąpienia do klubu jest rejestracja konta poprzez podanie swoich danych osobowych na stronie www.herbatazcejlonu.pl. Osoby te dalej są zwane Uczestnikami. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna we wskazanym wyżej celu. 

3. Podanie danych osobowych służy realizacji celów związanych z uczestnictwem w klubie Tea Lovers oraz akcjach promocyjnych, do których nalezą w szczególności: 

a) komunikacja z członkiem klubu;

b) (po uprzednim wyrażeniu zgody przez uczestnika,  na otrzymywanie dedykowanej informacji handlowej drogą elektroniczną, lub sms-em, przygotowanej w wyniku przeprowadzonej analizy lub prognozy jego osobistych preferencji i zainteresowań) – wysyłka informacji o charakterze marketingowym (adres e-mail, telefon komórkowy, adres zamieszkania); 

c) (po uprzednim wyrażeniu zgody przez uczestnika)- dokonywanie analizy lub prognozy osobistych preferencji i zainteresowań. 

Niezależnie od powyższego, dane osobiste mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu i zakresie z nich wynikającym. Uczestnik klubu przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych, przysługuje mu prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 

4. Wstąpienie do klubu Tea Lovers a tym samym zarejestrowanie konta na www.herbatazcejlonu.pl jest całkowicie bezpłatne. 

5. Klub Tea Lovers został stworzony, w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert i dopasowanych przez Herbata z Cejlonu – Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz do preferencji uczestników promocji. Uczestnik może wrazić zgodę, na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poczty lub sms-em i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu dokonania analizy lub prognozy osobistych preferencji i zainteresowań. Brak wyrażenia takich zgód uniemożliwia uczestnikowi wstąpienie do klubu Tea Lovers i otrzymywnie ofert specjalnych lub uczestniczenia w akcjach promocyjnych dla których klub Tea Lovers został stworzony.  

6. Do klubu a tym samym do akcji promocyjnych nie mogą przystąpić osoby korzystające z jednorazowego formularza zamówień. 

7. Klub Tea Lovers jest przeznaczony zarówno dla osoby fizycznej jak i firmy będącej konsumentem w myśl art.22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380, t.j. z późn. zm.).

8. Po przystąpieniu do Klubu Tea Lovers, każdy Uczestnik może korzystać z akcji promocyjnej o nazwie TEA LEAVES – liście herbaty. 


§3

ZASADY KORZYSTANIA Z AKCJI PROMOCYJNEJ TEA LEAVES

1. Każdy Uczestnik klubu Tea Lovers uczestniczy w akcji promocyjnej o nazwie TEA LEAVES. 

2. W akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć osoby nie będące Uczestnikami klubu Tea Lovers w myśl §2 pkt.5 oraz §2 pkt.7 niniejszego regulaminu, 

3. Każdy Uczestnik klubu zamawiając produkty ze strony www.herbatazcejlonu otrzymuje liść herbaty za każdą wydaną złotówkę. 

4. Liście herbaty można wymieniać na nagrody wg schematu załączonego do niniejszego regulaminu oferowane przez Herbata z Cejlonu – Grupa Gospodarcza LUX Łukasz Mosz w postaci produktów ze strony www.herbatazcejlonu.pl lub upustów na kolejne zakupy. 

5. Aby otrzymać wybraną przez siebie nagrodę wg schematu dołączonego do niniejszego regulaminu należy uzbierać odpowiednią ilość liści tam wskazanych w przeciągu 1 roku liczonego od momentu złożenia pierwszego zamówienia. 

6. Akcja promocyjna nie dotyczy zamówień dokonanych przed jej rozpoczęciem, mianowicie zamówień przed 1 listopada 2017 roku. 

7. Po wyborze wyznaczonej przez Uczestnika nagrody, ilość listków pomniejszana jest o konkretną ilość przypisaną danej nagrodzie. 


§4

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KLUBU TEA LOVERS

1. Od dnia rejestracji swojego konta, a tym samym przystąpienia do klubu Tea Lovers, Organizator będzie mógł wysyłać do Uczestników klubu specjalne oferty promocyjne. Będą to różnego rodzaju akcje promocyjne umożliwiające, Uczestnikom,  na podstawie wskazanego przez Organizatora kryterium, zakup lub otrzymanie konkretnie wyznaczonych produktów ze strony www.herbatazcejlonu.pl

2. Organizator podkreśla, że rabat wynikający z jednej promocji nie podlega łączeniu z innymi promocjami, czy rabatami, które Uczestnik może uzyskać w sklepie online www.herbatazcejlonu.pl. Rabaty przyznane poszczególnym Uczestnikom nie podlegają kumulacji i nie będą wymieniane na gotówkę. 

3. Uczestnik może odebrać nagrodę w dowolnej chwili, pod warunkiem, że wybrany produkt jest dostępny w magazynie Herbata z Cejlonu. 

4. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi stałej dostępności do wszystkich produktów. Uzależnione jest to od stanu na magazynie. Produkty mogą zostać uzupełnione w wybranym przez Organizatora czasie. 

5. W momencie braku produktu na magazynie, żądanie w zamian równowartości kwoty pieniężnej będzie nieskuteczne. Może zostać udzielony wówczas rabat zgodnie ze schematem dołączonym do regulaminu. 

6. Organizator podkreśla, że nie można jakichkolwiek rabatów scedować na inną osobę niż Uczestnik promocji. 

7. Uczestnik może wskazać osobę do której ma być dostarczony produkt, otrzymany w wyniku promocji organizowanej przez Organizatora. 


§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik może zrezygnować z Klubu Tea Lover w każdym czasie. 

2. W celu rezygnacji z Klubu Tea Lovers należy wysłać do nas pisemna rezygnację. 

3. Usunięcie z listy Uczestników Tea Lovers równoznaczne jest z utratą do korzystania z jakichkolwiek rabatów i promocji zorganizowanych przez Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania akcji promocyjnych, zapobieganiu nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Klubu Tea Lovers, wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Organizatora lub jakiejkolwiek akcji promocyjnej. 

5. Zmianę regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika , jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Klubie Tea Lovers. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z Klubu Tea Lovers w każdym czasie, zgodnie z §5 pkt.1 niniejszego regulaminu.

6. Organizator może w każdym czasie wycofać dostęp do wszystkich lub poszczególnych przywilejów lub opcji Klubu Tea Lovers z 14 dniowym powiadomieniem. Informację w tym zakresie Organizator zamieści także na stronie www.herbatazcejlonu.pl /KlubTeaLovers. 

7. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część. Na równi z załącznikami należy traktować wszystkie inne regulaminy i zasady, do których odsyła niniejszy regulamin. 

8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych start lub uszkodzeń.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rostrzygania kwestii spornych związanych z daną promocją. 

11. Organizator ustosunkuje się do reklamacji dotyczących Klubu Tea Lovers w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Organizator nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. 

12. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 01.11.2017 r. 


Chorzów, 01.11.2017


Załącznik nr. 1 Schemat nagród w promocji TEA LEAVES. 


Załącznik nr. 2 Schemat rabatów w promocji TEA LEAVES. 


1000 listków – 10% rabatu do kolejnego zamówienia.

700 listków – 7% rabatu do kolejnego zamówienia

650 listków – 6,5% rabatu do kolejnego zamówienia

600 listków – 6% rabatu do kolejnego zamówienia

500 listków – 5 % rabatu do kolejnego zamówienia