Regulamin Programu Lojalnościowego

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym (zwanego dalej „Programem”) organizowanym i zarządzanym przez Łukasza Mosz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GRUPA GOSPODARCZA LUX Łukasz Mosz z siedzibą w Chorzowie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.herbatazcejlonu.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Uczestnikowi przez Organizatora, za pośrednictwem Dostawcy, Nagrody określonej przez Uczestnika. Koszt Dostawy ponosi Uczestnik.
  3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Organizator w zakresie dokonywania Dostawy Nagród:
  a) firmę kurierską;
  b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
  4. Formularz zgłoszeniowy - formularz udostępniony przez Organizatora w ramach Konta Klienta, którego wypełnienie oraz odesłanie do Organizatora, stanowi jeden z warunków zostania Uczestnikiem Programu.
  5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Organizatora, po dokonaniu Rejestracji przez Klienta.
  7. Organizator (Sprzedawca) - oznacza Łukasza Mosz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GRUPA GOSPODARCZA LUX Łukasz Mosz z siedzibą w Chorzowie (41-503), ul. Słowików 80A, NIP:7491942719, REGON: 241940618, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: sklep@herbatazcejlonu.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  8. Punkty (Listki) – punkty przyznawane przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, naliczane na Koncie Klienta.
  9. Nagrody – oznacza nagrody rzeczowe, które mogą zostać wydane Uczestnikowi w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
  10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. 
  11. Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: www.herbatazcejlonu.pl.
  12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego, niezbędną do założenia przez Klienta Konta Klienta.
  13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.herbatazcejlonu.pl. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
  14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  15. Uczestnik – oznacza Klienta z którym zawarta została umowa uczestnictwa w Programie.
  16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Zasady uczestnictwa w Programie
  1. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie Towarów ze Sklepu Internetowego, do Konta Klienta będącego Uczestnikiem Programu, przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu), które Uczestnik będzie mógł wymienić na Nagrody, wskazane na Stronie Internetowej Sklepu.
  2. Uczestnictwo w Programie może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie przez Klienta aktywnego Konta Klienta.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator: 
  a) połączenie z siecią Internet i aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  b) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  5. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca Umowę sprzedaży oraz dokonująca wymiany Punktów na Nagrody bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  6. Klient chcąc przystąpić do Programu powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  a) wypełnić Formularz zgłoszeniowy, zamieszczony w ramach Konta Klienta, poprzez podanie następujących danych:
  a. imię i nazwisko;
  b. Adres (kod pocztowy, miasto, ulica);
  c. adres e-mail.
  b) zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego, oznaczając odpowiednie pola w Formularzu zgłoszeniowym;
  c) zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Klauzuli informacyjnej, dotyczącej danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oznaczając odpowiednie pole w Formularzu zgłoszeniowym;
  d) przesłać wypełniony Formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną do Organizatora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu zgłoszeniowym.
  7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie przystąpienia do Programu od Organizatora. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa uczestnictwa w Programie.
§ 3 Zasady naliczania Punktów
  1. Uczestnikowi, który po zalogowaniu się na Konto Klienta zawarł Umowę sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, zostaną naliczone Punkty na Koncie Klienta. Punkty nie są naliczane wstecz, to jest, za zakupy dokonane przez Klienta w Sklepie Internetowym przed zawarciem umowy uczestnictwa w Programie.
  2. Uczestnik otrzymuje jeden Punkt za każdą złotówkę brutto z całości ceny uiszczonej na podstawie każdorazowego zakupu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  3. Punkty zostaną naliczone z chwilą zaksięgowania przez Organizatora płatności za zakup, o którym mowa w ust. 1 powyżej .
  4. Uczestnik ma dostęp do informacji o liczbie zgromadzonych Punktów po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta.
  5. Punkty są ważne bezterminowo.
  6. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
§ 4 Zasady wymiany Punktów
  1. Organizator oznacza w Sklepie Internetowym Towary, które mogą być przedmiotem wymiany za Punkty, ilość Punktów, których posiadanie przez Uczestnika jest konieczne, aby dokonać wymiany oraz koszt Dostawy, do którego uiszczenia zobowiązany jest Uczestnik.
  2. Uczestnik może zamieniać zebrane na Koncie Klientka Punkty na Nagrody przez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
  3. W celu dokonania wymiany Punktów na Nagrodę, Uczestnik powinien zalogować się na swoje Konto Klienta.
  4. Po zalogowaniu, Uczestnik dokonuje wymiany wybierając Nagrodę, której wartość jest wyrażona w Punktach, przez wybór znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu pod daną Nagrodą polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wskazuje w Koszyku formę Dostawy oraz płatności za Dostawę, wpisuje w dedykowanym polu odpowiednią ilość Punktów, celem ich wymiany na Nagrodę, a następnie wysyła formularz zamówienia do Organizatora poprzez wybór przycisku: "Zamawiam i płacę". Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Organizatora podawana jest łączna wartość wybranych Nagród wyrażona w Punktach, jak również koszty Dostawy określone w złotych polskich.
  5. Uczestnik może wybrać następujące formy płatności za Dostawę Nagród, stanowiących przedmiot wymiany:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Organizatora (w tym przypadku realizacja wymiany rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora);
  b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja wymiany rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora).
  6. Uczestnik powinien dokonać płatności za Dostawę Nagrody w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
  7. Po dokonaniu wymiany liczba Punktów zebranych na Koncie Klienta zostanie pomniejszona o liczbę Punktów, która była przedmiotem wymiany.
  8. Zamówione Nagrody są dostarczane do Uczestnika na adres wskazany w formularzu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Organizator jest zobowiązany dostarczyć Nagrodę będącą przedmiotem wymiany bez wad.
  10. Organizator zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji wymiany.
  11. Termin Dostawy i realizacji wymiany wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu.
  12. Uczestnik nie może domagać się wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.
  13. Po dokonaniu wymiany, Organizator potwierdza Uczestnikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
§ 5 Reklamacje
  1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora oraz uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
  2. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego.
  3. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 6 Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
  1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego.
  2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Uczestnika, traci on Punkty w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, od której odstępuje - z związku z tym, że taka umowa uznawana jest wówczas za niezawartą.
§ 7 Dane osobowe
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Klauzuli Informacyjnej, zawartej w Formularzu zgłoszenia.
§ 8 Rozwiązanie umowy
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę uczestnictwa w Programie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie następuje ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem §8 ust. 8.
  3. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie skutkuje utratą zebranych przez Uczestnika Punktów i brakiem możliwości wymiany Punktów na Nagrody.
  4. Uczestnik rozwiązuje umowę uczestnictwa w Programie z Organizatorem poprzez wysłanie Organizatorowi zgłoszenia rozwiązania umowy na adres poczty elektronicznej Organizatora: sklep@herbatazcejlonu.pl, umożliwiającego zapoznanie się Organizatorowi z oświadczeniem woli Uczestnika.
  5. Organizator rozwiązuje z Uczestnikiem umowę uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie do Uczestnika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.
  6. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie nie wpływa na żadne Umowy sprzedaży zawarte przed dniem rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie.
  7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta Klienta, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie.
  8. W przypadku rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie przez Organizatora, rozwiązanie umowy następuje z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia. W tym okresie, Uczestnik uczestniczy w Programie na zasadach dotychczasowych.
§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
  2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Uczestnika, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
  4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Umowy z Organizatorem zawierane są w języku polskim.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2018 r.